Rumoldus Backx

English.gif Canon from Mechelen

Rumoldus – ook Rombaut of Rombout – Backx werd geboren te Mechelen in 1648 en overleed te Antwerpen op 3 juni 1703. Rumoldus Backx was een kanunnik en schrijver.

Rumoldus Backx was de broer van Ignace Backx, plebaan van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen en kanunnik te Tongerlo. [1] Ignace Backx werd geroemd voor zijn theologische schrijfsels en werd, in 1683, verkozen tot president van het College van Kardinalen in Rome. [2]

Biografie

Rumoldus Backx studeerde in Leuven waar hij zijn licentiaat behaalde in de theologie. Rumoldus Backx werd plebaan van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk in Mechelen.

In 1679 werd Rumoldus Backx plebaan van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel in Antwerpen en kanunnik van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Tegelijkertijd was hij pastoor in de Sint-Nikolaasparochie in Willebroek. Rumoldus Backx was een begenadigd, geliefd en vaak geciteerd pastoor-prediker.

Aan het eind van zijn leven, tijdens de religieuze perikelen in de Spaanse Nederlanden (ten tijde van Maximiliaan II Emanuel van Beieren) werd Rumoldus Backx beschuldigd van Jansenisme en van te revolteren tegen de bevelen van de Mechelse aartsbisschop Humbert-Guillaume de Precipiano. Rumoldus Backx had zeker jansenistische sympathieën en hield een zeer strenge moraal aan. Sommige personen beschouwden Rumoldus Backx als een chef en woordvoerder van de “Jansenistische partij”. Uit voorzichtigheid werden de sermoenen [3] van Rumoldus Backx na zijn dood uitgegeven door zijn vrienden.

Boeken

Rumoldus Backx’ sermoenen

  • ”Sermoonen van den Seer Eerwaarde heer Rumoldus Backx. Op ieder Sondagh van het geheele Jaer. Waer in de Waerheden van het Evangelie kort, klaer en bondigh worden voorgestelt: seer dienstigh voor alle Gheloovige van wat Staet, Ampt oft Conditie die zyn” – Uitgegeven na diens dood door Petrus Jouret – Antwerpen – 1709 [4]
  • “Sermoonen op de thien geboden” – 1711
  • ”Vervolg der Sermoonen op de Sondaeghen van het jaer” – 1712
  • ”Sermoonen over de bekeeringh van den Sondaer” – 1713
  • ”XXII meditatien op het lyden van onsen salighmaecker Jesus Christus” – 1716
  • ”Sermoonen op de Feestdaegen, oft Heylighdaghen van het jaer” – 1726

In het boek ”Sermoonen van den Seer Eerwaarde heer Rumoldus Backx. Op ieder Sondagh van het geheele Jaer...” werd bij elke preek aangegeven op welke zondag en in welk jaar (tussen 1679 en 1700) deze was uitgesproken en in het kort werd – vooraf - de inhoud samengevat. Dit boek bevatte in totaal 52 sermoenen, waaronder “Eersten, Tweeden, Derden etc Sondagh van den Advent, naer dry Coningen , van den Vasten, naer Paesschen, naer Sinxen en ook naar Passie Sondagh, Palme Sondagh, Paesch-Dagh, op des Heeren Hemelvaert, Sondagh van Sinxen en op den Heylighe Dryvuldigheyts-dach”. [5] [6]

Literatuur

  • ”Backx (Rombaut)” – E. Coemans – 1866
  • ”Geschiedenis der kanunniken van O.L.V. Kapittel te Antwerpen (1585-1700)” – P.J. Goetschalckx – 1926

De naam van Rumoldus Backx stond ook vermeld in het “Dictionaire de Spiritualité Ascétique Et Mystique Doctrine Et Histoire”.

Externe links

Voetnoten