Hoofdmenu openen

Mechelen Mapt β

Frans Vervoort

English.gif Religious poet from Mechelen
Beghijnken van Mechelen

Frans Vervoort werd geboren in Mechelen in 1490 en stierf er in 1555. Hij was een Minderbroeder-Observant en auteur van 48 ascetisch-mystieke traktaten en traktaatjes. Het merendeel van deze werkjes werd anoniem of onder andermans naam uitgegeven, maar werd aan Vervoort toegeschreven door de aanwezigheid van diens zinspreuk : "O Heer(e) wanneer' aan het slot".

Tot de belangrijkste van zijn verhandelingen behoren "Die woestijne des Heeren", "Het bruylocht cleedt der liefden Gods" en "Bruygoms mantelken".

Frans Vervoort was veeleer een compilator uit werken uit de Middeleeuwse ascetisch-mystieke traditie, dan een oorspronkelijk auteur. Met name was hij schatplichtig aan Jan van Ruusbroec, Hendrik Herp en Johannes Tauler (en) en voorts aan de Kerkvaders en de Bijbel.

Mogelijk heeft hij eveneens in het Latijn, Hebreeuws en Chaldeeuws geschreven, hoewel deze werken niet bewaard zijn gebleven.

Inhoud

Brieven, preken en traktaten

In de geschiedenis van de Nederlandse literatuur uit de Middeleeuwen was er een hoofdrol weggelegd voor een Begijn: de dichteres en mystica Hadewijch.

Meer bescheiden teksten uit en voor het begijnenmilieu (maar ook zinspelend op een mystieke vroomheid) vinden we in brieven, preken en traktaten. Handschriften uit het begijnhof van Mechelen weerspiegelden een rijke literaire cultuur. Vermoedelijk kende het Mechelse begijnhof in de Zestiende Eeuw zelfs een eigen boekwinkeltje.

Bibliografie

Beghijnken van Mechelen

Onlangs verwierf de Universiteitsbibliotheek van Leiden in Nederland een Zestiende-Eeuws handschriftje, genaamd : "Beghijnken van Mechelen" (Een religieuze levensleer van de Mechelse franciscaan Frans Vervoort). De aanwinst was waarschijnlijk een afschrift van een druk. Dat verklaart ook de toeschrijving hier aan ene Anthuenis Vervoort, pastoor van de begijnen in Mechelen. In werkelijkheid heette de Pastoor Antonis van der Voorde en deze heeft zich intensief beziggehouden met de verspreiding in druk van Vervoorts werken.

Preken over het Hooglied

Handschrift, uit de tweede helft van de Zestiende Eeuw, met preken over het Hooglied van Frans Vervoort. Het werk is hier toegeschreven aan Anthonis vander Voorde, pastoor van het Groot Begijnhof van Mechelen, die zich bezig hield met uitgave in druk van de werken van Frans Vervoort, onder meer het "Beghijnken van Mechelen".

...Hier begint dat boeck van salomons sangen dat men int latin noemt cantica canticorum ende heeft ghepreckt meester Antonis vander Voerde, lecenciaet inder godtheit doen hij was procheaen opt baghijn buijten Mechelen salijger ghedachten...

Den Berch van myrrhen

Antwerpse druk (ca. 1575) van Frans Vervoort

...Den berch van myrrhen en het zijn seuen graden der contemplatie, deuotelijk sprekende van der bitter passie ende doot Jesu gebenedijt...

Dit werk van Frans Vervoort staat hier op naam van de editeur Antonis van der Voorde, evenals de preken.

Externe Links

Galerij